میلگرد ساده

یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های ناودانی شکل و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

  ترکیب شیمیایی
  طبقه بندی  مارک  کربن    سیلیسیم
      ساده ۱۱۴۱D  ۰۱۲ / ۰/۱۸  Max 0/40
 منگنز  فسفر  گوگرد
۰/۳۰ ۰/۶۰  Max 0/050  Max 0/0505
 خواص مکانیکی
 آزمون کشش
 حداقل تنش تسلیم  حداقل تنش کششی  حداقل ازدیاد طول نسبی
۲۴۰ ۳۶۰  A10 18 / A5 ۲۵
 آزمون خمش  زاویه خمش (درجه)  قطر فک خمش نسبت به قطر اسمی
 ۱۸۰ دو برابر